Menu Zamknij

Zakres usług prawnych

Rozwód i prawo rodzinne

Prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego w Sochaczew wymaga od adwokata nie tylko bardzo dobrej znajomości zagadnień prawnych regulujących tę materię, ale wymaga również empatycznego podejścia adwokata do Klienta. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas pracy w kancelariach adwokackich oraz w Sądzie Okręgowym w Warszawie w Wydziale Cywilnym Rodzinnym Odwoławczym pozwolił mi na ukształtowanie sposobu działania pozwalającego na poprowadzenie spraw rodzinnych w sposób maksymalnie ograniczający emocje, oraz stres Klientów. Jedną z fundamentalnych zasad, którą stawiam w prowadzeniu spraw rozwodowych oraz z zakresu prawa rodzinnego jest dobro dziecka. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa rodzinnego w Sochaczewie: udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym, profesjonalne wsparcie podczas rozmów mediacyjnych (polubownego rozwiązywania sporu), sporządzenie porozumień w zakresie dotyczącym władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów, pomoc w wykonywaniu orzeczeń sądów rodzinnych (egzekucja alimentów, wykonanie kontaktów z dzieckiem), doradztwo prawne w kwestiach rozwodu.

Przebieg procedury rozwodowej w Sochaczew

Do wszczęcia procedury rozwodowej niezbędne jest wniesienie pozwu do sądu okręgowego, który znajduje się w obrębie miejsca zamieszkania małżonków. Podczas procesu rozwodowego, na sali sądowej obecny jest sędzia i pełnomocnicy obu stron – radcowie prawni lub adwokaci. Na początku rozprawy, małżonkom zadawane są pytania. Na procesie rozwodowym przesłuchiwani są również świadkowie, którzy składają zeznania. Po zakończeniu tego etapu małżonkowie mają możliwość odnieść się do zeznań świadków i przedstawić swoje stanowisko. Ostatnim krokiem jest ogłoszenie wyroku. W nieskomplikowanych sprawach rozwodowych sędzia orzeka zazwyczaj już po jednej rozprawie. Zdarza się jednak, że procedura jest bardziej złożona – wówczas odbywa się nawet kilka rozpraw, zanim sędzia wyda orzeczenie.

Ile trwa rozwód i jakie koszty ze sobą wiąże?

Koszt rozprawy rozwodowej wynosi 600 zł – jeśli procedura zakończy się brakiem orzekania o winie, połowa tej kwoty zostanie zwrócona osobie, która wniosła pozew do sądu. Często dochodzą jednak dodatkowe wydatki. Dzieje się to w sytuacji, gdy zachodzi konieczność prowadzenie między stronami mediacji, jak również wtedy, gdy niezbędne jest wydanie opinii przez biegłych sądowych, dotyczącej małoletnich dzieci. Procedura rozwodowa wiąże się również z kosztami wynajęcia adwokata. Kancelarie prawne każdą sprawę wyceniają indywidualnie, a koszt uzależniony jest przede wszystkim od złożoności danej sprawy. Czasu trwania rozwodu nie można jednoznacznie określić. Rozprawy, na których sąd musi jedynie zakończyć małżeństwo, trwają najkrócej – zazwyczaj 3 miesiące. W sytuacji, gdy byli małżonkowie posiadają dzieci lub wnoszą orzekanie o winie, procedura może trwać nawet kilkanaście miesięcy.

Rozwód Sochaczew – Porady Prawne

Zadzwoń 698 994 060 lub napisz kancelaria@adwokatseroka.pl

Usługi prawne dotyczące prawa rodzinnego

Materia, którą zajmuję się najczęściej przy doradzaniu i prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego obejmuje:

 • Rozwód,
 • separację,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
 • alimenty,
 • władzę rodzicielską;
 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie/zaprzeczenie macierzyństwa,
 • uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem (jak również kwestie dotyczące uregulowania kontaktów dziecka z dziadkami)
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • podział majątku wspólnego,
 • sprawy dotyczące majątku wspólnego oraz majątków osobistych małżonków,
 • rozszerzenie, wyłączenie lub ograniczenie ustawowej wspólności majątkowej,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • doradztwo w sprawach majątku małoletniego dziecka,
 • uzyskiwanie orzeczeń sądu opiekuńczego o ustanowieniu kuratora reprezentującego dziecko,
 • kwestie dotyczące wydania zgody zastępczej w przypadku braku porozumienia z drugim rodzicem dziecka w kwestiach takich, jak np. zgoda na leczenie czy wyrobienie paszportu,
 • zmianę nazwiska,
 • sprawy związane z uprowadzeniem dziecka,
 • przysposobienie,
 • opiekę,
 • kuratelę

Sprawy cywilne

Porady prawne w zakresie prawa cywilnego  

Prawo cywilne jest obszerną gałęzią prawa regulującą szereg powszechnych czynności jak m.in. zakup towaru (w sklepie bądź przez Internet), wynajęcie mieszkania, leasing samochodu, zawarcie/udzielenie pożyczki, zawarcie umowy ubezpieczenia. Kancelaria świadczy szeroki zakres usług w obrębie prawa cywilnego, zarówno na etapie przedsądowym, sądowym, postępowania wykonawczego czy egzekucyjnego. Wśród najczęściej prowadzonych spraw z zakresu prawa cywilnego można wyróżnić:

 • o zapłatę,
 • o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawy z tytułu wad fizycznych i prawnych rzeczy,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależnego wykonania umowy,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • ustanowienie służebności drogi koniecznej,
 • sprawy z zakresu prawa konsumenckiego,
 • opiniowanie, negocjowanie oraz konstruowanie umów,
 • sporządzanie opinii prawnych

Sprawy spadkowe

Najczęściej zadawane pytania dotyczące prawa spadowego

Kwestie regulujące tematykę prawa spadkowego zostały uregulowane w Księdze IV kodeksu cywilnego. Tematyka związana z prawem spadkowym jest mi szczególnie bliska. Prawo spadkowe dotyczy rozrządzeń na wypadek śmierci i często rodzi szereg praktycznych wątpliwości związanych z uprawnieniami osób, które spadek otrzymały, bądź też zostały pominięte w testamencie.

Kiedy testament jest nieważny?

Ustawodawca wskazuje, że testament jest nieważny jeżeli został sporządzony:

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

3) pod wpływem groźby.

Czy wskazanie, że testament jest nieważny, jest ograniczone czasowo?

Tak, na nieważność testamentu nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

Kiedy następuje otwarcie spadku?

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Co mogę zrobić w sytuacji gdy zostałem pominięty w testamencie?

Osobie pominiętej w testamencie należy się zachowek.

Czy każdej osobie pominiętej w testamencie należy się zachowek?

Zachowek należy się zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy.

Doradztwo prawne Sochaczew

Zadzwoń 698 994 060 lub napisz kancelaria@adwokatseroka.pl

Wskazane powyżej pytania są jednym z najczęściej zadawanych w sprawach spadkowych. Sprawy spadkowe wymagają prowadzenia ich z dużą ostrożnością. Jeżeli macie Państwo wątpliwości dotyczące materii prawa spadkowe zachęcam do kontaktu.

Możliwe jest też reprezentowanie Państwa przed sądem po wcześniejszej indywidualnej analizie Państwa przypadku.
Materia, którą zajmuję się najczęściej przy doradzaniu i prowadzeniu spraw z zakresu prawa spadkowego obejmuje zagadnienia:

 • Stwierdzenia nabycia spadku,
 • nieważności testamentu,
 • podważenia treści testamentu
 • działu spadku,
 • zachowku,
 • wydziedziczenia,
 • niegodności dziedziczenia,
 • odrzucenia spadku
 • uznania za zmarłego,
 • doradztwa w zakresie podatku od spadków,
 • dochodzenia roszczeń z zapisu i zapisu windykacyjnego, zachowku

Sprawy karne

W sprawach karnych działam zarówno w charakterze obrońcy podejrzanego/oskarżonego jak również w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego. Reprezentuję Klientów na każdym etapie postępowania przygotowawczego (przed Policją lub Prokuraturą), postępowania sądowego, postępowania wykonawczego. Na podstawie upoważnienia udzielonego przez osobę najbliższą działam również w sprawach osób tymczasowo aresztowanych.
W zakres usług prawniczych świadczonych przez Kancelarię w Sochaczewie wchodzi m.in.:

 • Obrona na wszystkich etapach postępowania karnego, zarówno pokrzywdzonych przestępstwem, jak i podejrzanych oraz oskarżonych,
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu sądowym przed Sądem I i II instancji jak również w postępowaniu kasacyjnym, oraz postępowaniu o wznowienie postępowania,
 • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym,
 • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • sporządzanie wniosków (m.in. o warunkowe zawieszenie kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o odroczenie wykonania kary, o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego),
 • prowadzenie spraw w przedmiocie odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • sporządzanie zażaleń, apelacji oraz kasacji,
 • reprezentacja w sprawach karnych,
 • reprezentacja w sprawach z wykroczeniem.

Profesjonalne porady prawne Sochaczew

Zadzwoń 698 994 060 lub napisz kancelaria@adwokatseroka.p

 

Prawo pracy

Kancelaria z Sochaczewa świadczy również doradztwo prawne z zakresu prawa pracy. Prawo pracy jako zespół norm prawnych związanych ze stosunkiem pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także regulacje dotyczące organizacji pracodawców i pracowników. Przedmiot prawa pracy obejmuje również zagadnienia związane z przygotowaniem stosunku pracy do nawiązania, następstw wynikających z jego zawarcia oraz zabezpieczenia ich prawidłowej realizacji. 

Kancelaria reprezentuje zarówno pracowników jak i pracodawców prowadząc między innymi następujące sprawy:

 • Odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • sprawy związane z wypowiedzeniem warunków pracy i płacy,
 • sprawy o wypłatę zaległego wynagrodzenia,
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprawy o nawiązanie stosunku pracy,
 • sprawy o dopuszczenie do pracy,
 • sprostowania świadectwa pracy
 • mobbing,
 • odszkodowania za złamanie zakazu konkurencji,
 • odszkodowania za zakaz konkurencji
 • tworzenia i opiniowania umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, porozumień stron, rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia, klauzul o zakazie konkurencji, klauzul o tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • tworzenia wewnątrzzakładowych źródeł pracy (regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania)

Prawo pracy – profesjonalne doradztwo prawne Sochaczew  

Zadzwoń 698 994 060 lub napisz kancelaria@adwokatseroka.pl

Prawo administracyjne i odwołania od decyzji ZUS

Kancelaria zajmuje się również świadczeniem usług z zakresu prawa administracyjnego w tym sporządzania odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Reprezentuję Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji. 

W szczególności Kancelaria zajmuje się:

 • reprezentacją Klientów na każdym etapie sprawy – począwszy od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze lub też inne organy odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny,
 • sporządzaniem pism przedsądowych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami i organami administracji,
 • dochodzeniem praw z tytułu emerytury,
 • składaniem odwołań od decyzji administracyjnych,
 • doradztwem w kwestiach administracyjnych, w tym w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwolenia

Prawo gospodarcze

Zdobyte doświadczenie oraz znajomość prawa gospodarczego pozwala mi świadczyć kompleksowe usługi w tej dziedzinie. Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w:
 • obsłudze prawnej firm,
 • doradztwie przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • przygotowywaniu dokumentacji i rejestracji spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 • sporządzaniu, opiniowaniu oraz negocjowaniu umów,
 • przygotowywaniu opinii i analiz prawnych

Upadłość konsumencka oraz układ konsumencki

Upadłość konsumencka skierowana jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez sąd, syndyk obejmuje majątek dłużnika, a środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczane są na zaspokojenie wierzycieli. Ogłoszenie upadłości nie oznacza jednoczesnego uzyskania oddłużenia, a cały proces może trwać nawet 7 lat. Ważne jest by dłużnik, który zdecydował się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, miał profesjonalną pomoc w prowadzeniu sprawy od początkowego etapu do momentu zakończenia sprawy.

Układ konsumencki może stanowić korzystną alternatywę dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna, jednakże osiąga przychody np. z tytułu wynagrodzenia za pracę pozwalają przyjąć, że ma szansę spłacić swoje zobowiązania poprzez zawarcie układu z wierzycielami bez konieczności przeprowadzenia likwidacji majątku. By było możliwe zawarcie układu konsumenckiego zawarcie układu konsumenckiego konieczne jest powstanie stanu niewypłacalność oraz zdolność pokrycia przez dłużnika kosztów postępowania o zawarcie układu oraz możliwość zawarcia i wykonania układu z wierzycielami, która oceniana jest przez sąd na podstawie możliwości zarobkowych i jego sytuacji zawodowej.

Pomoc oferowana przez Kancelarię polega na:

 • wstępnym doradztwie celem oceny szans i możliwych wariantów prowadzenia postępowania
 • prowadzeniu upadłości konsumenckiej oraz układu konsumenckiego na wszystkich jej etapach, niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy i wysokości zadłużenia
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej/wniosku o zawarciu układu konsumenckiego pomoc w uzyskaniu wszystkich niezbędnych do wniosku dokumentów
 • reprezentacja dłużnika przed sądem upadłościowym, udział w rozprawach
 • sporządzanie w imieniu Klienta wszelkich pism i wniosków w toku postępowania upadłościowego,
Adwokat Marcin Seroka – Doradztwo Prawne 
Zadzwoń 698 994 060 lub napisz kancelaria@adwokatseroka.pl